در هیچ پرده نیست، نباشد نوای طو
عالم پرست از طو و خالی است جای طو

تاریخ:چهارشنبه 30 آبان 1397

زمان:11:54