طو همانی که دلم لک زده لبخندش را / او که که هرگز نتوان یافت همانندش را
منم ان شیخ سیه رو که در اخر عمر / لای موهای طو گم کرده خداوندش را

تاریخ:سه شنبه 29 آبان 1397

زمان:11:43