دلم لک زده لبخندش را | جمله عاشقانه | عکس عاشقانه

 

طو همانی که دلم لک زده لبخندش را / او که که هرگز نتوان یافت همانندش را
منم ان شیخ سیه رو که در اخر عمر / لای موهای طو گم کرده خداوندش را