می ترسم کسی جایم را در قلبت بگیرد

بوی تنت را بگیرد

آغوشت را از من بگیرد

چه احساس مبهمی است حسادت !

تاریخ:یکشنبه 27 آبان 1397

زمان:11:39