به خودم امدم

به خودم امدم انگار تویی در من بود این کمی بیشتراز دل به کسی بستن بود