آقا من همینجا اعتراف میکنم که اسیر چشماشم عجیب غریبم اسیرم

توی بدترین وضعیت باشم چه روحی چه جسمی / مطمئنم دوتا مروارید وجود داره که آرومم کنه و اون چشم های خوشگلته

عاشقتم

تاریخ:شنبه 06 مرداد 1397

زمان:18:32