هر وقت خواستم شعری بنویسم
طو پیدا شدی
با همان ....
در چهارچوب آفتاب
محو تماشای طو شدم
و شعر از یادم رفت
مثل همین حالا ...
مثل همین حالا که شعر می نوشتم
و طو حواسم را پرت کردی

تاریخ:یکشنبه 16 مهر 1396

زمان:12:22