هر دوی ما

یک نفر را تنها گذاشتیم 

اول تو مرا

و سپس

من خودم را..:)

تاریخ:یکشنبه 26 شهريور 1396

زمان:0:13