هردوی ما...

هر دوی ما

یک نفر را تنها گذاشتیم 

اول تو مرا

و سپس

من خودم را..:)