دلم لك زده...

برای یك عاشقانه ی آرام

كه سرم را بگذاری روی سینه اتــــ

و بگذاری گله كنم

از تمام كابوسهای شب های نبودنتــــ .

 

 

تاریخ:شنبه 18 شهريور 1396

زمان:2:38