دلتنگی

يكی از بدترين عذابايی كه خدا به بنده هاش ميده، دلتنگیه