شب...

شب می شود ...! دوباره ،

به نبودنت می رسم ...! و این ماجرا ،

تا صبح ادامه دارد ...! انگار