شب می شود ...! دوباره ،

به نبودنت می رسم ...! و این ماجرا ،

تا صبح ادامه دارد ...! انگار 

تاریخ:شنبه 18 شهريور 1396

زمان:2:33