‏فکر کردن شبیه سیگار کشیدنه..

میدونی که از داخل میخوردت اما نمی تونی کنار بذاریش

 

 

تاریخ:یکشنبه 05 شهريور 1396

زمان:3:0