فکر کردن

‏فکر کردن شبیه سیگار کشیدنه..

میدونی که از داخل میخوردت اما نمی تونی کنار بذاریش