این روزها 

مدام با خودم می گویم

هر شکستی تجربه ایست ،

اما خودمانیم

ای کاش 

تو دیگر ؛

تجربه نمی شدی !

تاریخ:یکشنبه 05 شهريور 1396

زمان:2:59