خوشبختی واقعی اون شبیه که بجای فکر کردن به چشاش زل بزنی تو چشاش