پایان...

Everything ends and this is the end
هرچیزی پایانی دارد و اینجا پایان این است